Порядок накладення дисциплінарних стягнень

83. На військовослужбовця, який порушує військову дисциплі-
ну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплі-
нарні стягнення, які визначені цим Статутом і відповідають військовому
званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що ви-
рішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.

84. Прийняттю рішення командиром про накладення на підлег-
лого дисциплінарного стягнення може передувати службове розсліду-
вання. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли
вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

85. Службове розслідування призначається письмовим наказом
командира, який вирішив притягти військовослужбовця до дисциплінар-
ної відповідальності. Воно може бути проведено особисто командиром,
доручено офіцерові чи прапорщикові (мічманові), а у разі вчинення пра-
вопорушення рядовим (матросом) чи сержантом (старшиною) - також
сержантові (старшині).

Заборонено проводити службове розслідування особам, які є
підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розсліду-
ванню, а також особам - співучасникам правопорушення або зацікавле-
ним у наслідках розслідування. Розслідування проводиться за участю
безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисцип-
лінарне правопорушення.

Службове розслідування має бути завершене протягом одного
місяця з дня його призначення командиром (начальником). У необхідних
випадках цей термін може бути продовжено командиром (начальником),
який призначив службове розслідування, або старшим командиром (на-
чальником), але не більш як на один місяць.

Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що пра-
вопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир
військової частини вживає заходів у встановленому Кримінально-
процесуальним кодексом України порядку.

86. Після розгляду письмової доповіді про проведення службо-
вого розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем,
який вчинив правопорушення. Якщо вину військовослужбовця повністю
доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного
стягнення.

Під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його
виду враховується: характер та обставини вчинення правопорушення,
його наслідки, попередня поведінка військовослужбовця, а також трива-
лість військової служби та рівень знань про порядок служби.

87. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж
за 10 діб від дня, коли командирові (начальникові) стало відомо про пра-
вопорушення, а у разі провадження службового розслідування - протя-
гом місяця від дня його закінчення. Під час накладення дисциплінарного
стягнення командир не має права принижувати гідність підлеглого.

88. Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив правопо-
рушення, має право протягом місяця з часу накладення дисциплінарного
стягнення подати скаргу старшому командирові або звернутися до суду у
визначений законом строк.

89. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослуж-
бовця, який входить до складу добового наряду (виконує бойове чергу-
вання), за правопорушення, вчинені ним під час несення служби, здійс-
нюється після зміни з наряду (бойового чергування) чи після заміни його
іншим військовослужбовцем.

90. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослуж-
бовця, який перебуває у стані сп'яніння, та отримання від нього пояснень
проводиться після його протвереження.

91. Заборонено за одне правопорушення накладати кілька дис-
циплінарних стягнень або поєднувати одне стягнення з іншим, накладати
стягнення на весь особовий склад підрозділу замість покарання безпосе-
редньо винних осіб.

92. Якщо командир за тяжкістю вчиненого підлеглим правопо-
рушення визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою для по-
карання військовослужбовця, він порушує клопотання про накладення
стягнення на винну особу владою старшого командира.

За перевищення наданої дисциплінарної влади командир несе
відповідальність відповідно до законів України.

93. Старший командир не має права скасовувати або пом'якшу-
вати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, з при-
чини суворості стягнення, якщо останній не перевищив наданої йому
влади.

94. Старший командир має право скасовувати дисциплінарні
стягнення, накладені молодшим командиром, якщо він визнає, що стяг-
нення не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення, та накладати
своєю владою більш суворі стягнення.

95. Старший командир зобов'язаний не менш як один раз на три
місяці контролювати стан дисциплінарної практики та вживати заходів
щодо запобігання порушенням військової дисципліни.


7239683075718516.html
7239722967210447.html
    PR.RU™