Тема 6. Джерелознавство історії України

Літописи як джерела з історії Київської Русі та періоду феодальної роздробленості.Поняття про літопис та літописний звід. Редакції та списки літописів. Найдавніше руське літописання, так званий "початковий" звід. “Повість минулих літ” як пам’ятка літописання, її зміст та джерела. Внесок О.О.Шахматова у вивчення "Повісті" та запо­чат­кування літописознавства. Обласні літописи часів Київської держави. Київський лі­то­пис ХІІ ст., його структурні частини та основний зміст. Дослідження Київського літо­пису. Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст. як історичне джерело. Особливості хроно­ло­гії літопису. Методи вивчення літописів як специфічних історичних джерел.

Записки іноземців як дже­рела з історії України XV – першої половини XVII ст.Італійській дипломат Амброджіо Контаріні та його “Подорож до Персії”. Матвій Стрийковський та його "Хроніка польська, ли­тов­ська, жмудська і усієї Русі". "Опис (Хроніка) Сарматії Європейської" Олександра Гваніні як історичне джерело. “Записки про Московітські справи” Сигізмунда Герберштейна як джерело з історії України. Трактат “Про вдачу татар, литовців та москвітян” та його автор Ми­халон Литвин. “Щоденник” Еріха Лясоти як історичне джерело. Рейнгольд Гейденштейн та його “Коментарії про московську війну” (“Польські справи від смерті Сигізмунда-Августа”). “Опис України” Гійома Левассера де Боплана як істо­рич­не джерело.

Тема 7. Історичне краєзнавство

Архітектурні пам'ятники Криму. Античні міста Криму. Пам'ятники фортифікації. Суспільні будівлі. Житлові квартали. Похоронні споруди. Архітектурні пам'ятники пізніх скіфів. Пам'ятники архітектури раннесредневекового Криму. '"Печерні міста". Пам'ятники культової архітектури. Генуезькі зміцнення. Пам'ятники вірменської архітектури, пам'ятники мусульманської архітектури. „Храми кінця ХУШ-ХХ вв. Пам'ятники цивільної архітектури. Палаци Південного берега Криму, особняки, дачі. Монастирі. Санаторії. Пансіонати. Вокзали. Автовокзали. Пам'ятники міського будівництва.

Топонімика Криму. Основні види географічних назв Криму. Значення іншомовних слів у складі топонімів. Сучасні і колишні назви населених пунктів.

РОздІл іI. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


7241092033160442.html
7241126010215878.html
    PR.RU™