ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК

Лабораторна робота 5

(з предмету ЕМОТ)

на тему:

«Експлуатація ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОЇННЯ ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА»

Житомир, 2010
Лабораторна робота 5

Експлуатація обладнання для доїння та первинної обробки молока

Мета роботи: вивчити методику технічного обслуговування техніки машинного доїння та первинної обробки молока, вивчити методи та засоби контролю технічного стану доїльних установок.

Обладнання та методичні матеріали: доїльна установка УДЕ-8, доїльний агрегат АИД-1, пристрій для дефектування дійкової гуми, контрольний індикатор КИ-4840, миючі і дезинфікуючі засоби, комплект інструменту, плакати, методична вказівка з лабораторної роботи, навчальна та технічна література.

Послідовність виконання роботи

1. З’ясувати призначення та конструктивні особливості засобів машинного доїння і первинної обробки молока, несправності, причини та способи їх зсунення.

2. Вивчити види, періодичність, зміст операцій технічного обслуговування машин і обладнання для доїння і первинної обробки молока.

3. З’ясувати джерела забруднення та заходи охорони оточуючого середовища при експлуатації засобів машинного доїння та первинної обробки молока.

4. Ознайомитись з призначенням будовою, принципом дії та правилами експлуатації пристрою для групування дійкової гуми за жорсткістю. Здійснити дефектування дійкової гуми, комплектування її за жорсткістю ї дати оцінку.

5. Вивчити призначення, будову, принцип дії та правила експлуатації контрольного індикатора КИ-4840.

6. Ознайомитись з доїльною .установкою лабораторії правилами і експлуатації, правилами техніки безпеки та підготовити до роботи.

7. Під керівництвом викладача чи майстра виробничого навчання визначити подачу вакуумного насоса, герметичність молочних та вакуумних магістралей, забруднені вакуум-проводу і оцінити технічний стан доїльної установки.

8. Оформити звіт роботи та подати до захисту.

Зміст звіту

1. Тема та мета роботи.

2. Відповідно до завдання (табл. 10), вибрати доїльне обладнання та встановити його кількість.

3. Записати основні несправності доїльних установок, причини та способи їх усунення.

4. Вказати заходи технічного обслуговування машин і обладнання для доїння і первинної обробки молока, їх періодичність та зміст операцій.

5. Навести схеми підключення індикатора КИ-4840 при визначанні подачі вакуумного насоса, герметичності молоко-вакуумних магістралей та забрудненості вакуум-проводу.

6. Записати результати вимірів та оцінки технічного стану доїльної установки.

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються між собою існуючі засоби машинного доїння?

2. Назвіть основні несправності доїльних установок, причини виникнення та способи їх усунення.

3. Назвіть заходи технічного обслуговування доїльних установок і їх періодичність.

4. Перелічіть зміст операцій заходів ТО доїльних установок.

5. Як регулюють рівень вакууму?

6. Назвіть заходи ТО очисника охолоджувача ОМ-1, танка-охолоджувача ТОМ-2А і їх періодичність.

7. Перелічіть операції ЩТО, ТО-1 і ТО-2 ОМ-1 та ТОМ-2А.

8. Що є джерелом забруднення оточуючого середовища при експлуатації засобів машинного доїння та первинної обробки молока?

9. Які заходи застосовуються для зменшення тиску на оточуюче середовище при машинній технології доїння та первинній обробці молока?

10. З якою метою групують дійкову гуму за жорсткістю?

11. Яка методика групування дійкової гуми за жорсткістю?

12. Як визначити подачу вакуумного насоса за допомогою контрольного індикатора?

13. Яка методика перевірки герметичності молочних та вакуумних
магістралей?

14. Як виконується перевірка забрудненості вакуум-проводів?

15. Назвіть миючі та дезинфікуючі засоби молочного обладнання.

Література

1. Брагінець М.В., Педченко П.В., Резчик І.Г. Монтаж, експлуатація і ремонт машин у тваринництві. - К.: Вища школа, 1991.- 405с.

2. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.1. Справочник. - М.: Россельхозиздат, 1987. – 285с.

3. Мжельский Н.И., Смирнов А.И. Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов. - М.: Колос, 1984.-320с.

4. Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів. - К.: Урожай, 1982.-265с.

5. Ревенко І.І. Посібник майстра-наладчика обладнання тваринницьких ферм і комплексів. - К.: Урожай, 1992.-302с.

Методична довідка

Технічне обслуговування - комплекс планомірно здій­снюваних організаційних і технічних заходів по догляду і зберіганню фермської техніки з метою забезпечення нормального технічного стану і постійної готовності її до роботи. В сільськогосподарських підприємствах до 80 % робіт по технічному обслуговуванню виконує персонал, який безпосередньо відповідає за ці машини, та ланки слю­сарів ферм, очолювані майстрами-наладчиками та працівниками центральної ремонтної майстерні господар­ства. Складні операції та ремонт виконують спеціальні бригади сервісних служб за спеціальним договором. Система технічного обслуговування включає: обкатку нових або відремонтованих машин і обладнання, що­денне технічне обслуговування № 1 та № 2 (ТО-1; ТО-2); усунення несправностей, здійснення періодичних технічних оглядів, ремонт і зберігання. Для його впро­вадження щорічно механік ферми складає план-графік технічного обслуговування і ремонту.

Обкатку та наладку нових або відремонтованих ма­шин й обладнання виконують висококваліфіковані спе­ціалісти (майстри-наладчики господарства або РТП). Щоденне технічне обслуговування виконують механіза­тори тваринницьких ферм для запобігання передчасно­му спрацьовуванню вузлів машини. Періодичне технічне обслуговування № 1 виконують один-два рази на місяць залежно від марки машини, характеру її використання, завантаження та умов праці, а періодичне технічне об­слуговування № 2 — через 3—6 міс, що може збігатись із сезонним технічним обслуговуванням окремих машин.

У сільськогосподарських підприємствах для проведення технічного обслуговування створюють центральну ремонтну май­стерню, пункт технічного обслуговування на фермі, пе­ресувні ремонтні майстерні.

Майстерня пересувна ММТОЖ на шасі автомобіля ГАЗ-52. Призначена для монтажу, технічного обслуго­вування, ремонту машин та обладнання тваринницьких ферм. В комплект входить електрозварювальний агрегат на автомобільному причепі ТАПЗ-755.

Лабораторія пересувна МПР-4844 на шасі автомобіля УАЗ-452А з двома ведучими мостами. Призначена для діагностики технічного обслуговування та усунення несправностей машин і обладнання тваринницьких ферм. Складається із спеціально обладнаного кузова з боковою правою одностулковою та задньою двостул­ковою дверцями та комплекту обладнання, за допомо­гою якого можна виконувати розбірно-збірні, зварю­вальні, регулювальні, слюсарні роботи. Оперативний зв'язок здійснюють за допомогою радіотелефона РСВ-1.

Лабораторія пересувна на шасі автомобіля ИЖ-2715 призначена для проведення технічного обслуговування холодильників і доїльних установок. Комплект облад­нання дає змогу перевіряти герметичність холодильних установок, вентилів компресора, напругу, величину стру­му та опір ліній регулювання, визначити продуктивність вакуумних насосів, виконувати монтажні, демонтажні та слюсарні роботи. Технічну характеристику пересувних майстерень наведено в таблиці 1.

Пункт технічного обслуговування (ПТО) машин та обладнання тваринницьких ферм організовують безпо­середньо на фермі. Розміщують його в одному з допо­міжних приміщень ферми або в спеціально збудованому. Пункт технічного обслуговування комплектують стендом-верстаком ОР-8721, стелажем ОРГ-1486-0,5 для деталей і матеріалів, шафою ДПР-6 для зберігання гумових технічних виробів, протипожежним інвентарем та ап­течкою.

Стенд-верстак ОР-8721 призначений для виконання технологічних операцій на пункті технічного обслугову­вання. Це зварний каркас із кутників, оббитих стальни­ми листами, всередині якого є ящики для інструментів та деталей, а зверху — електродриль, притискач труб та наждачне точило.

Таблиця 1. Технічна характеристика пересувних майстерень

Показники Майстерня ММТОЖ Лабораторія МПР-4844 Лабораторія пересувна
Шасі ГАЗ-52 УАЗ-452А ИЖ-2715
Запас вантажо­підйомності, кг
Розміри, мм: довжина висота ширина
Маса з обладнан­ням і заправкою, кг
Обслуговуючий персонал, чоловік -

Верстак слюсарний ОРГ-1468-01 на одне робоче міс­це — це зварний каркас, оббитий зверху, з боків та зза­ду сталевими листами. З лівого боку розміщені два ящики для інструментів, а на верстаку — полиця-стелаж для деталей та вузлів, тиски.

Стелаж ОРГ-1468-0,5 з поворотними полицями при­значений для нагромадження деталей доїльних апаратів при їх розбиранні та збиранні. Складається з основи, звареної із стальних труб, і циліндричної опори, на яку насаджено п'ять полиць з різним діаметром, що руха­ються на підшипниках.

Стіл монтажний 8728-15 металевий призначений для розбирання і збирання доїльних апаратів та інших вуз­лів. Це металевий каркас, зварений із сталі і накритий металевим листом.

Стіл монтажний 8728-21 дерев'яний теж призначений для розбирання і збирання доїльних апаратів та інших вузлів. Це — металевий каркас, накритий дерев'яною плитою, облицьованою пластиком.

Установка компресора СО-7А пересувна. Призначена для одержання під тиском повітря при фарбуванні та інших роботах. Складається з компресора продуктив­ністю 0,5 м3/хв та номінальним тиском 0,588 МПа, ресивера, повітряного фільтра, регулятора тиску, запобіжно­го клапана, електропривода.

Рис.1. Прилад для випробовування дійкової гуми на жорсткість: 1 - індикатор; 2 - дійкова гума; 3 - важіль; шкала; 5 - опора; 6 - тягар Рис.2. Стенд КИ-4840: 1 - вакуумметр; 2 - гайка; 3 - пружина; 4 - барабан; 5 - напрямна; 5 - шпиндель; 7 - корпус; 8 - кільце; 9 - трубка; 10 - ручка; 11 - ніпель; 12 - кільце пружинне; 13 - гайка; 14 - перехідник

Стіл 70-7825-2113 призначений для розбирання доїль­них апаратів ДА-2М, М-66 “Імпульс”, “Волга”. На ньо­му встановлено вісім пристосувань з ручним та ножним приводом для виконання таких технологічних операцій:

зняття вакуумних та молочних трубок і шлангів з пат­рубків колектора, пульсатора й доїльних стаканів, роз­бирання доїльних апаратів на вузли.

Шафа 8728-06 призначена для зберігання дійкової гуми і шлангів доїльних апаратів.

Обладнання для дефектації 8721-1 (рис.1) призна­чене для підбору дійкової гуми, яку розтягують під дією тягаря масою 6 кг. Дефектацію проводять при комплек­тації кожного доїльного апарата гумою однакової жорсткості.

Стенд 8728 призначений для перевірки і регулювання пульсаторів доїльних апаратів, дефектації дійкової гу­ми, промивання та дезинфекції зібраних доїльних апа­ратів. Складається з вакуумної установки, опори, на якій закріплюють вакуум-регулятор і вакуум-балон, установки для промивання, дезинфекції доїльних апа­ратів, стола, на якому встановлено обладнання для дефектації дійкової гуми та обладнання 8727-18 для перевірки й регулювання пульсаторів.

Стенд-КИ-4840 (рис.2) призначений для перевірки вакуумних систем на герметичність і визначення продук­тивності вакуумних насосів. Складається із вакууммет­ра, U-подібної трубки, індикатора з барабаном, в якому переміщується конус для утворення кільцевої щілини різного перерізу; пристосування для з'єднання індика­тора з вакуумною системою.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК

Доїльні апарати повинні бути завжди справними, величину вакууму у вакуум-проводі і під дійками корів у доїльному стакані підтримують на певному рівні від­повідно до технічних даних (табл.2). Для запобігання утворенню й поширенню інфекційних хвороб корів при використанні доїльних установок, одержання молока високої якості, подовження надійності і тривалого ви­користання деталей доїльної машини необхідний своє­часний і ретельний догляд за доїльними апаратами, мо­локопроводом, охолоджувачем та іншим молочним об­ладнанням. Відповідно до типових проектів у прибудові до корівника обладнують мийне відділення та примі­щення для зберігання доїльних апаратів, запасних ча­стин, гумових виробів і мийних речовин. Мийне відділен­ня обов'язково обладнують вакуум-проводом, ванною для промивання і дезинфекції деталей, емальованою ванною, забезпечують 3—4 емальованими відрами,гарячою та холодною водою. Для миття і пропарювання молочних фляг та доїльних відер промисловість випус­кає пропарювач фляг ПФ-1.

Щозмінний технічний огляд. Перед кожним доїнням перевіряють кріплення електродвигунів, вакуум-насосів, охолодників молока, огорож передач. Оглядають ваку­умну та молочну магістралі і закривають крани. Вал електродвигуна повинен обертатись від руки. Переві­ряють наявність і кріплення заземлюючих проводів електродвигуна, пускозахисних пристроїв та іншої електроапаратури. Контролюють вільний рух клапана вакуум-регулятора. Доливають в маслобачок вакуумно­го насоса чисте профільтроване масло. Змащують під­шипник ротора. Перевіряють заправку маслом і паливом резервних двигунів внутрішнього згоряння вакуумного відділення та електростанції. Вмикають електродвигун і насос у роботу. Переконавшись у відсутності сторон­ніх шумів і стуків, закривають кришку вакуум-балона і після п'ятихвилинного прогрівання вакуум-насоса пере­віряють рівень вакууму. Спостерігають, чи немає під­смоктування повітря в молокопроводі і вакуум-проводі, при необхідності усувають виявлені недоліки та регу­люють вакуум-регулятори. Приймальне обладнання до­їльних установок з молокопроводом необхідно надійно підігнати, щоб також не було підсмоктування повітря.

Спочатку перевіряють роботу окремих вузлів апара­тури, підраховують частоту пульсацій пульсаторів та визначають величину вакууму. При всіх підключених апаратах вакуум не повинен знижуватись більш як на 20 мм рт. ст. При зниженні вакууму до 340мм рт. ст. частину апаратів виключають, щоб закінчити доїння при нормальному вакуумі, виявляють причини та усувають виявлені несправності.

Таблиця 2. Величина вакууму в доїльних установках

Марка доїльного апарата або доїльної уста­новка Величина вакууму Частота пульсів за хвили­ну
мм. рт. ст. кгс/см2
“Волга” 0,52-0,55
ДА-2М 350—360 0,47-0,48
“Молокопровід” (з апаратами ДА-2М): біля вакуум-насо­са 0,61
біля диференційного вакуум-регуля­тора
у молокопроводі 0,53
у вакуум-проводі 350-360 0,47-0,48
“Імпульс”(М-610): при доїнні у відра 360—380 0,48—0,52
“Молокопровід” М-620: у молокопроводі у вакуум-проводі 430—480 360—380 0,58—0,64 0,48—0,52 -

Прополіскують гарячою водою (80—90°С) доїльні апарати, діафрагмовий насос з шлангами, молокопрово­ди, перевіряють наявність води в міжстінкових камерах доїльних стаканів. Наявність води свідчить про видов­ження або пошкодження дійкової гуми, яку необхідно замінити.

Перевіряють пульсацію дійкової гуми. Для цього кожний стакан ставлять у вертикальне положення го­ловкою вверх і, вставивши в нього великий палець ру­ки, переконуються у відсутності розривів дійкової гуми і молочних шлангів. Перевіряють також наявність ва­кууму в кожному стакані. Можливі несправності доїль­них агрегатів наведено в таблиці 3.

Видоївши останню корову, доїльні апарати перено­сять у мийне відділення, установлюють на стенді для миття і прополіскують холодною водою, щоб змити білок молока, а потім миють та дезинфікують рециркуляційним способом у теплій воді.

Для одночасного миття і дезинфекції використовують дезмол — білий порошок, який добре розчиняється в га­рячій воді (50—60 °С). Для санітарної обробки перенос­них апаратів готують 0,5 %-ний, а для установок, облад­наних циркуляційним мийним обладнанням,—0,25 %-ний розчин.

Таблиця 3. Несправності доїльних установок АД-100А, ДАС-2Б, причини та способи їх усунення

Несправності Причини несправностей Способи їх усунення
Вакуум-насос не створює необхідного вакууму Спрацювалися текстолітові ло­паті по довжині або залягли в пазах ротора Замінити лопаті або промити лопаті і ро­тор та поставити їх на місце
Втрати вакууму Нещільне з'єднання трубопро­воду Залягли лопаті Підтягнути з'єднання, поставити їх на сурик Вийняти ротор, промити лопаті і пази ро­тора та поставити їх на місце
Нагрівання корпуса насоса понад 80 °С Немає масла, забруднення на­соса Відрегулювати масляний дозатор, переві­рити наявність масла в масляній ванні та заповнити маслянки солідолом Розібрати насос, прочистити і промити від бруду, промити трубопровід
Стуки в насосі Спрацювались підшипники Спрацювались лопаті Замінити новими Те ж
Не працює циркуляційна промивка Заклинився запобіжний клапан у кришці вакуумного бака Закриті затискачі шлангів Зняти кришку і замінити клапан Відкрити затискачі
Вода не наливається з бачка випорожнювана Не закривається верхній клапан випорожиювача Зняти кришку випорожнювача і прочи­стити
Не працює пульсопідсилювач Не працює пульсатор пульсопідсилювача Заліг поршень пульсопідсилювача Невірно складено пульсопідсилювач Розібрати, прочистити і відрегулювати пульсатор або замінити новим Розібрати пульсопідсилювач, промити ци­ліндр і поршень

Робочий розчин дезмолу 0,5 %-ної концентрації можна використовувати повторно, але не більше п'яти разів. При відсутності дезмолу мийно-дезинфікуючий засіб готують безпосередньо на фермі: до 0,5 % - ного гарячого розчину одного із мийних порошків (А, Б чи В) додають освітлений розчин хлорного вапна з розрахунку 100 мл на 10 л мийного розчину.

Режим миття доїльних апаратів та молокопроводів такий: спочатку прополіскують теплою (20—25 °С) во­дою — 5 хв, промивають циркуляційне дезинфікуючим 0,5%-ним гарячим розчином (50—60 °С) — 10—12 хв. прополіскують після промивання теплою (25—ЗО °С) водою для видалення залишків мийного розчину —5 хв. Дезинфікують (температура розчину 10-15°С) 15 хв. Для промивання і дезинфекції молочної лінії необхідно мати 60—80 л розчину, для доїльних апара­тів — 40—50 л. При проведенні щоденного технічного огляду доїльної апаратури користуються технологічною карткою, яка знаходиться в мийному відділенні (табл. 4). Технологічна картка дезинфекції доїльних апаратів і щотижневого технічного обслуговування доїльної апаратури наведена в табл. 5 і 6.

Щотижневе технічне обслуговування. Крім операцій щозмінного обслуговування, виконують такі додаткові операції: повністю розбирають доїльні апарати, крім пульсаторів, всі деталі старанно прочищають йоржами, щітками і промивають у ванні дезинфікуючим розчином (50 °С); промиті деталі апарата чистою гарячою водою (температура до 70 °С) залишають у ванні на 20—30 хв; замінюють гумові деталі тими, які були на “відпочинку”, або з запасного комплекту, складають доїльний апарат і пропускають через нього піввідра гарячої води; зне­жирюють гумові деталі перед постановкою на “відпочинок”. Для цього беруть 1 %-ний розчин каустичної соди і кип'ятять у ньому гумові деталі протягом 30хв.Після кип'ятіння їх промивають, чистять йоржами в га­рячій воді (45 °С), потім прополіскують холодною і кла­дуть у шафу на зберігання.

Таблиця 4. Технологічна картка щоденного технічного догляду за доїльною апаратурою

Операція Обладнання, пристрої, інструмент Технічні умови, вказівки
Перед доїнням пропустити че­рез кожний апарат 5—6л га­рячої води Ванна з гарячою водою, ва­куум-провід Температура води 65-70 °С. Через кожний апарат, пропустити 5—6 л води
Поверхні апаратів обмити теп­лою водою Ванна з теплою водою Температура води не більше 35 °С
Пропустити через кожний апа­рат теплу або холодну воду для видалення залишків моло­ка Установка для циркуляцій­ного промивання доїльних апаратів Промивати доти, поки не зали­шиться слідів молока у про­мивній воді
продовження таблиці 4
Приготувати мийний розчин із синтетичного порошку А, Б, В Ванна для циркуляційного промивання доїльних апара­тів 50 г порошку на 10 л води. Температура розчину повиннабути 60 °С
Промити апарати (без розби­рання) розчином мийного син­тетичного порошку Установка для циркуляцій­ного промивання доїльних апаратів Промивати 10—12 хв. Пульса­тор пульсопідсилювача повинен давати 12—15 пульсів за хви­лину
Просушити апарати Стелаж для розвішування доїльних відер з колектора­ми і доїльними стаканами Не допускати перекручування шлангів і попадання сонячних променів на гумові деталі
Один раз на день після вечір­нього доїння розібрати колек­тор і промити всі деталі Ванна

Таблиця 5. Технологічна картка дезинфекції апаратів (проводять 2—3 рази на тиждень)

Операція Обладнання, пристрої, інструмент Технічні умови, вказівки
Обмити апарати теплою водою Ванна з теплою водою Температура води не більше 33 °С
Пропустити через кожний апа­рат теплу або холодну воду для видалення залишків моло­ка Установка для циркуляцій­ного промивання доїльних апаратів Промивати доти, поки не зали­шиться слідів молока у про­мивній воді
Приготувати дезинфікуючий розчин гіпохлорату кальцію або трозиліну Те ж 10 г на 10 л гарячої води (60— 80 °С)
Продезинфікувати доїльні апа­рати Те ж Дезинфікувати 5—6 хв
Прополоскати апарати чистою водою Промивати 10—12 хв
продовження таблиці 5
Промити апарати (без розби­рання) розчином синтетичного порошку Пульсатор пульсопідсилювача повинен давати 12—15 пульсів за хвилину

Таблиця 6. Технологічна картка щотижневого технічного обслуговування доїльної апаратури проводить майстер машинного доїння у мийному відділенні

Операція Обладнання, пристрої, інструмент Технічні умови, вказівки
Обмити апарати теплою водою Ванна з теплою водою Температура води не більше 33 °С
Пропустити через кожний апа­рат теплу або холодну воду для видалення залишків моло­ка Установка для циркуляційного промивання доїльних апаратів Промивати доти, поки не буде слідів молока в промивній воді
Промити апарати, розібрати Стіл, пристрої для розбирання доїльних стаканів, зняття тру­бок і шлангів Не допускати розривів гумових деталей
Промити деталі розчином синтетичних мийних порошків А,Б, В Ванна, щітки, йоржі Кожну деталь, молочну трубку і шланги промити йоршами і щітками
Сполоснути деталі чистою во­дою Ванна Кожну деталь, молочну трубку і шланги промити йоршами і щітками до пов­ного видалення краплин во­ди
Просушити деталі Сушильна шафа
Зібрати доїльні апарат Стіл для розбирання і збирання доїльних апаратів, пристрої для збирання доїльних стаканів

Рис. 3. Шаблон з ножем для визначення довжини дійкової гуми та її укорочення

Гумові деталі зберігають ще й іншим, так званим мокрим способом, при яко­му протягом тижня їх ви­тримують у 0,5 %-ному роз­чині каустичної соди. Після цього деталі так само об­робляють і ставлять на “відпочинок”. Зберігають де­талі, як правило, в темряві.

Розбирають, кип'ятять і ретельно промивають деталі молочних насосів. Миють доїльний апарат раз у тиж­день, Для цього його повністю розбирають і гумові де­талі тримають у гарячому 1 %-ному содовому розчині протягом 30 хв. Одночасно перевіряють довжину дійкової гуми і, якщо вона витягнулась, вкорочують до нор­ми. Всі деталі миють у гарячому мийному розчині йор­жами і щітками. Потім апарати збирають і через кож­ний пропускають 10 л теплого дезинфікуючого розчину гіпохлорату кальцію або натрію, а потім 5 л чистої гарячої води.

Дійкова гума повинна мати певну довжину. Визна­чають її спеціальним приладом (рис. 3). Довжина її повинна бути: для апаратів “Волга”— 155 мм, ДА-2М— 160, “Імпульс”—180 мм. Жорсткість дійкової гуми до­їльних стаканів впливає на тривалість видоювання — із зменшенням еластичності остання збільшується. Дійкову гуму нову і ту, яку використовували, комплектують за групами жорсткості. Витягнута дійкова гума може бути на різну довжину (від 25 до 50 мм), однак у чотирьох стаканах доїльного апарата вона повинна витягнутись майже на однакову довжину. Допустима різниця — 5 мм.

Збирати вузли доїльних апаратів краще на поворот­ному диску, що запобігає перекручуванню гумових тру­бок та шлангів (рис. 4).

Перевіряють і при необхідності підтягують гвинти вакуумнасоса і електродвигуна, а також кріплення кра-ників вакуум-проводу. Заливають масло з масляного блоку і промивають його гасом чи дизельним паливом.

Викручують і промивають у бензині кульовий клапан масляного балона.

Заливають у масляний балон свіже профільтроване масло до нульової мітки. Під час роботи вакуумнасоса перевіря­ють витрати масла. При нормальній роботі насоса за годину витрачається 6—12 г масла, що відповідає зни­женню рівня на одну поділку. Відгвинчують корпус ре­гулятора, разом з клапаном промивають у гасі або ди­зельному паливі і ставлять на місце.

Технічне обслуговування № 1 проводять раз на мі­сяць або через 90—100 год роботи. Спочатку виконують всі операції щотижневого технічного обслуговування і додаткові, а саме: прочищають і промивають вакуум­ний насос, випускають масло з масляного балона, зали­вають дизельне паливо трохи вище кульової відмітки і включають насос. При цьому протягом 5 хв клапан масляного дозатора повинен бути відтягнутий. Після промивання насоса дизельне паливо зливають і залива­ють свіже профільтроване. Промивають також маслянку насоса.

Перевіряють герметичність вакуумноїсистеми і ве­личину максимального вакууму. Для цього закривають всі крани трубопроводу, підвішують додатковий тягар (2 кг) — закривають клапан регулятора. Включають на­сос у роботу і фіксують показники вакуумметра. Якщо вакуум менше 450мм рт. ст., насос замінюють. При закритій магістралі виключають насос і спостерігають за вакуумметром, перевіряючи герметичність системи. Вакуум повинен знизитись до нуля не раніше як через півхвилини. Місця підсмоктування повітря виявляють за допомогою свічки. Продуктивність вакуумного насоса перевіряють спеціальним приладом. Прочищають пульсопідсилювач, внутрішню поверхню циліндра, а поршень протирають ганчіркою, змоченою в бензині, після чого наносять тонкий шар рідкого мінерального масла. Роз­бирають, очищають йоржами і промивають деталі пуль­сатора в теплій (30°С) воді. Мембрану пульсатора кладуть на “відпочинок”,а наїї місце ставлять нову. Прочищають вакуумний регуля­тор і фільтр грубої очистки. Змащують вузли відповідно до таблиці мащення.

Технічне обслуговування № 2 проводять через 3 міс або через 270—300 год роботи. При цьому потрібно виконати операції технічного обслуговування № 1 і до­даткові: промити вакуум-провід, для чого спочатку про­чищають усі доїльні крани йоржами в мийному розчині, потім включають вакуумний насос і закривають клапан вакуум-регулятора, навісивши на нього додатковий тя­гар масою 2 кг. Повітряний шланг надівають на крайній від насоса вакуумний кран. Другий кінець цього шланга опускають у відро з гарячим (60 °С) 3 % - ним розчином каустичної соди. За допомогою вакууму розчин прохо­дить по всьому трубопроводу і збирається у вакуум-балоні, звідки періодично випускається. Щоб промиван­ня було інтенсивнішим, шланг періодично виймаютьізрозчину і впускають у трубопровід порцію повітря. Останній промивають кілька разів, доки з вакуум-балона не почне виходити чистий розчин. Після цього проми­вають трубопровід гарячою (80—90 °С) водою. Потім вакуум-провід просушують 15—20 хв при відкритих крайніх кранах від включеного вакуум-насоса. Після зу­пинки вакуумнасоса крани залишають відкритими на 1—2 год.

Перевіряють розбіг вала (осьовий зазор між торцем і кришкою корпуса) вакуумнасоса, який не повинен перебільшувати 0,40—0,45 мм.

Молокопровід і молочне обладнання промивають. 0,2 %-ним розчином оцтової або 0,1 %-ним розчином соляної кислоти, щоб видалити молочний камінь. Проте слід пам'ятати, що кислота дуже роз'їдає алюмінієві деталі. Тому цю операцію виконують у такій послідов­ності: у мийну ванну наливають близько 100 л гарячого розчину (60—70 °С) кислоти вказаної концентрації і за­нурюють у нього шланг лише для промивання молоко­проводу, другий кінець молокопроводу повинен бути з'єднаний безпосередньо з випорожнювачем; молокопро­від промивають чистою теплою водою; замінюють всі фільтрувальні елементи індивідуальних фільтрів і фільт­рувальне лавсанове полотно охолодника; промивають деталі молочних кранів (особливо його прокладки); очи­щають йоржами в мийному розчині корпус та внутрішню поверхню крана, потім промивають у чистій воді і складаютькран.

Таблиця 7. Характеристика вакуумних насосів

Марка насоса УВУ-60 УВУ-45 РВН-40/350 Продук­тивність, м3/ год Максимальна величина вакууму, не менша
кПа 71 68 72 мм. рт.ст. кгс/см2 0,72 0,69 0,73

Продуктивність вакуум-насоса і герметичність систе­ми перевіряють за допомогою приладу КИ-4840 (рис. 5.). Якщо ж продуктивність насоса нижче паспортної і величина ва­кууму менше 340 мм рт. ст., а в майстерні господарства є необхідне для ремонту обладнання, його ремонтують.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК

Рис. 5. Контрольний індикатор КИ-4840М:

1 - насадка; 2 - корпус; 3 - шпиндель; 4 – шпонка; 5 - барабан; 6 - пружина; 7 - вакуумметр; 8 - канал 9 - отвір; 10 - порожнина

Індикатор КИ-4840М призначений для визначення технічного стану доїльних ус­тановок за подачею вакуумних насосів. герметичністю молоко-вакуумних магіст­ралей і засміченістю вакуум-проводів.

Він складається з корпуса 2 (рис. .5), конусного шпинделя 3, поворотного барабана 5 і вакуумметра 7. Шпиндель взаємодіє з барабаном через пружину 6. Барабан має різьбове з'єднання з кону­сом і при обертанні передає поступаль­ний рух шпинделю. Вакуумметр з'єдну­ється каналом 8 з порожниною 10, остання - отвором 9 барабана з атмосферою. Шпонка 4 запобігає обертанню шпинделя навколо осі. На кінці корпуса 2 є змінні гумові насадки 1, за допомогою яких індикатор встановлюється на місце вимірювання витрат повітря. На верхній частині корпуса нанесена шкала цілих одиниць (від 0 до 5), а на нижній частині барабана - шкала, що визначає соті долі одиниць витрат повітря. Червона риска на шкалі вакуумметра відповідає нормативним показам робочого вакууму (52 кПа/390 мм рт. ст.). На корпусі при­ведено значення постійної індикатора (К=20).

Принцип роботи індикатора грунтується на визначенні витрат повітря крізь змінну кільцеву щілину.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАЧІ ВАКУУМНОГО НАСОСА

Подачу вакуумного насоса визначають у такій послідов­ності (рис. 6а). Включають вакуумний насос 1 і при до­сягненні ним робочого теплового режиму (70 °С) виклю­чають його. Замість демонтованого вакуумметра монтують індикатор 2 у вертикальне положення. У вакуумному ба­лоні 3 встановлюють клапан 4, від'єднуючи вакуумну ма­гістраль від насоса 1. Обертанням барабана індикатора проти годинникової стрілки встановлюють число 5, яке від­повідає максимальному перерізу змінної кільцевої щілини. Вмикають вакуумний насос і обертаючи барабан індикатора за годиннико­вою стрілкою доводять показання його вакуумметра до рівня, узгодженого з атмосферним тиском (табл. 8), оскіль­ки номінальна подача ва­куумного насоса вказана при нормальному атмосферному тиску. Знімають показання на шкалі кор­пуса (цілі числа) і шкалі барабана індикатора (соті долі), а потім перемножують на постійну індикатора 20 і отри­мують фактичну подачу вакуумного насоса.

Рис. 6. Схеми підключення індикатора при визначенні продук­тивності вакуумного насоса (а), герметичності молоковакуумних магістралей (б) та засміче­ності вакуум-проводу (в):

1 - вакуумний насос; 2 - індика­тор; 3 - вакуум-балон; 4 - клапан; 5 - вакуум-регулятор; 6 - вакуум­ний кран

Наприклад, якщо на шкалі корпусу показано поділку 2, а на шкалі барабана 26, то показання індикатора – 2,26. Тоді подача вакуумного насоса становить:

Q = 2,26× 20 = 45,20 м 3 /год.

Якщо фактично отримане значення подачі для даної марки вакуумного насоса менше допустимого (табл. 9), він підлягає ремонту або заміні.

ПЕРЕВІРКА ГЕРМЕТИЧНОСТІ МОЛОЧНИХ ТА ВАКУУМНИХ МАГІСТРАЛЕЙ

Герметичність молочних та вакуумних магістралей пе­ревіряють у такій послідовності. Індикатор встановлюють як і при визначенні подачі вакуумного насоса у хрестовину (рис. 6б).

Таблиця 8. Покази вакуумметра-індикатора залежно від атмосферного тиску

Атмосферний тиск:
кПа
мм рт. ст.
Покази вакуумметра індикатора
кПа
мм рт. ст.

Таблиця 9. Значення подачі вакуумного насосу доїльних установок

Показник ДАС -2Б, АД-100А АДМ-8А УДЕ-8 УДТ-6 УДС-3А
Номінальна подача вакуумного насо­са при вакуумі 53 кПа (400 мм рт. ст.), м3/год
Допустима подача вакуумного насо­са, м3/год 42,6 30,6 36,3 33,6 38,4
Допустиме підсмоктування повітря крізь нещільності у з'єднаннях мо­локо- та вакуум-проводів, м3/год
Допустиме зниження пропускної здатності вакуум-проводу, м3/год

Відключають вакуумний регулятор підвішу­ванням до нього додаткового вантажу. Закривають всі кра­ни 6 на вакуумному трубопроводі. Контрольним індика­тором замірюють подачу вакуумного насоса за вище опи­саним методом. Визначають підсмоктування повітря крізь нещільності у з'єднаннях молоко- та вакуум-проводів. Різ­ниця між фактичною подачею вакуумного насоса, визначеною раніше, і подачею, одержаною у цьому випадку, ха­рактеризує наявність і кількість підсмоктування повітря у молоко- та вакуумпроводах.

Герметичність вакуум-проводу перевіряють аналогічно .до описаної схеми, але при відключеному молокопроводі. У разі підсмоктування повітря вище допустимих норм ;(табл. 22) молочні та вакуумні магістралі ущільнюють.

ПЕРЕВІРКА ЗАСМІЧЕНОСТІ ВАКУУМ-ПРОВОДІВ

Засміченість вакуум-проводу визначають таким чином:

виключають вакуумний регулятор і від'єднують молоко­провід від вакуумної системи;

встановлюють індикатор у кінці вакуум-проводу (рис. 6в) і заміряють витрати повітря;

порівнюють значення фактичної подачі вакуумного на­соса і отриманого при цих вимірюваннях.

Різниця показань характеризує ступінь засміченості вакуум-проводу. Якщо ця різниця вище допустимої, вакуумні магістралі проми­вають 3%-ним розчином каустичної соди.

Допустимі зниження подачі вакуумних насосів, про­пускної здатності вакуум-проводу внаслідок його засміченості, а також підсмоктування повітря крізь нещільності в з’єднаннях молоко-вакуумних магістралей для різних доїльних установок наведено в таблиці 9.

Фарбують трубопровід і всі металеві частини, крім до­їльних стаканів та інших вузлів доїльних апаратів, олій­ними фарбами. При необхідності доїльну установку доукомплектовують доїльними апаратами, гумовими та іншими вузлами і деталями. Характеристику вакуумних насосів наведено в таблиці 7.


7242700170255331.html
7242746063631781.html
    PR.RU™