Розробка екологічної програми та розділу «Охорона

та поліпшення навколишнього середовища» в проектах генерального плану міста

Мікрорівень проектування – ТЕО розміщення міста, генеральний план міста, проект детального планування (ПДП), проект забудови мікрорайону.

На цьому рівні розглядається вплив провідних факторів природного середовища на функціональне зонування території, планувальну організацію забудови, благоустрій, озеленення, проектування інженерних мереж і транспортних комунікацій.

На стадії розробки генерального плану міста обґрунтовуються рекомендації, спрямовані на проведення комплексу санітарно-гігієнічних, технологічних, біологічних, планувальних заходів, що забезпечують формування оптимального навколишнього міського середовища та сприяють охороні природного комплексу міста від несприятливих змін, а також на зменшення антропогенного навантаження на прилеглі до міста території.

Головні цілі охорони та поліпшення навколишнього міського середовища визначають на основі аналізу як загальних тенденцій, що є в перспективних планах економічного та соціального розвитку країни, так і галузевих господарських планів, які розробляються на центральному та місцевому рівнях і відповідають території, що охоплюється проектом генерального плану. Причому, місто розглядається разом з приміською зоною і як структурний елемент системи розселення агломерації. Важливого значення при цьому набуває аналіз конкретних природно-кліматичних умов, рівня господарського розвитку території й антропогенного перетворення природи, а також попереднє визначення ступеня досягнення поставлених цілей.

Важливим етапом вирішення природоохоронних задач міста і приміської зони є ландшафтно-екологічне зонування території або аналіз і оцінка ландшафтів з позиції їхньої сприятливості для того чи іншого виду господарського використання. При цьому виконується:

· аналіз вихідного стану навколишнього середовища;

· складається перспективна програма заходів щодо охорони природного середовища міста і прилеглих до нього територій, а також поліпшення оточуючого людину середовища;· у результаті аналізу можливостей реалізації наміченої перспективної програми оптимізації навколишнього середовища конкретизують з урахуванням екологічних обмежень основні завдання просторово-планувальної структури міста.

В розділ «Охорона і поліпшення навколишнього міського середовища» входить:

– текстова характеристика природно-кліматичних умов;

– зведена схема оцінки існуючого стану навколишнього середовища;

– зведена схема оцінки проектного стану навколишнього середовища;

– пояснювальна записка до схем;

– основні положення щодо охорони та поліпшення навколишнього середовища міста.

Зведені схеми (карти) складають на основі проміжних схем (карт). У них мають бути наведені:

· характеристики природних і ландшафтних комплексів;

· стан геологічного середовища (рівень і хімічний склад ґрунтових вод, зсуви, заболоченість тощо);

· забруднення поверхневих вод (водоймищ, водотоків, прибережних зон морів);

· забруднення повітря в приземному шарі атмосфери;

· шумовий режим території;

· електромагнітний фон території;

· фонові та місцеві особливості природно-кліматичних умов;

· за необхідності, додаткові карти.

При цьому виділяють дискомфортні зони, в яких фактичні рівні забруднення перевищують ГДК або інші гранично допустимі значення, а також зону порушення екологічної рівноваги.

На схемі планувальних обмежень вказують:

· території, несприятливі для забудови за природними умовами;

· санітарно-захисні зони (СЗЗ) підприємств та інших об’єктів;

· охоронні зони курортів, водоймищ, джерел водопостачання та комунікацій;

· зони охорони пам’яток історії та культури, заповідники тощо.

Ландшафтно-екологічну характеристику міста представляють у вигляді карт:

– ландшафтно-орієнтованого функціонального зонування території на провідні ландшафтні домінанти (річки, набережні, рельєф, лісові масиви тощо);

– ландшафтно-екологічного зонування території за ступенем придатності для того чи іншого виду функціонального використання (з позиції допустимих антропогенних навантажень на природні комплекси та сприятливості окремих природних чинників території для того чи іншого виду містобудівного засвоєння).

Генеральний план (міста, поселення, сільського населеного пункту, курорту) виконується в М 1:25000 – 1: 10000 (1:5000) залежно від чисельності населення міста. На основі даних зведених схем існуючого та прогнозного стану навколишнього середовища розробляють комплексну програму охорони та поліпшення навколишнього середовища міста, основні позиції якої включають у склад основних положень генерального плану.

Розробляють генеральний план на 20 – 30 років з виділенням 1-ої черги будівництва (10 років) /ВСН 38-82, М.: Стройиздат, 1983/.

У проекті розташування будівництва на 5 років крім інших матеріалів розробляються питання озеленення, благоустрою, інженерної підготовки території, захисту від несприятливих факторів, а також заходи щодо поліпшення навколишнього середовища й охорони пам’яток.

У проекті планування промислової зони (району) міста пропонуються заходи щодо зниження шкідливого впливу промислових об’єктів на навколишнє середовище. На графічному матеріалі показують зелені насадження й СЗЗ окремих підприємств.

Екологічна програма в проектах детального планування

У проекті детального планування (ПДП), що розробляється на окремі частини сельбищної території населеного пункту, чи інших функціональних зон, дають пропозиції щодо благоустрою й озеленення, інженерної підготовки, охорони і використання пам’яток історії та культури.

Розділ «Охорона та поліпшення навколишнього середовища» розробляється на основі матеріалів аналогічного розділу генерального плану міста. Крім того використовують графічні матеріали:

· схему прилеглого району;

· опорний план і схему санітарно-гігієнічних обмежень;

· схему інженерної підготовки та вертикального планування;

· схему мереж магістральних вулиць і доріг;

· схему підземних інженерних мереж.

Склад розділу відповідає 3-м основним етапам проектування:

· аналізу даних вихідного стану навколишнього середовища та визначення вимог щодо його охорони та поліпшення;

· розробці комплексу архітектурних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на охорону та поліпшення навколишнього середовища;

· оцінці та кореляції проектного рішення з урахуванням прогнозу змін навколишнього середовища при реалізації проектного рішення в кінці розрахункового періоду.

При розробці розділу «Охорона та поліпшення навколишнього середовища» в складі ПДП обов’язково враховують такі фактори:

– забрудненість приземного шару атмосфери транспортом і промисловістю;

– шумовий режим вулично-дорожньої мережі (в окремих випадках враховують шумовий вплив залізниці, промислових об’єктів, комунально-побутових підприємств);

– аераційний і радіаційний режим житлової території;

– інсоляцію та перегрів житлових і громадських будівель.

У кліматичних районах з екстремальними умовами додатково оцінюють умови сніго- пилезанесеності території.

На основі пофакторної оцінки, результати якої зображують графічно на схемах (картах), розробляють такі зведені схеми (карти):

– зведена схема планувальних санітарно-гігієнічних обмежень на території, що проектується(М 1: 2000);

– зведена схема архітектурно-планувальних та інженерно-будівельних заходів, орієнтованих на охорону і поліпшення навколишнього середовища житлової забудови;

– зведена схема санітарно-гігієнічної оцінки стану навколишнього середовища житлового району, що проектується, на розрахунковий строк у результаті реалізації проекту з урахуванням здійснення заходів щодо поліпшення навколишнього середовища.

При проектуванні житлових районів на території зі складними геологічними умовами (підтоплення, порушення території, складний рельєф тощо), а також тих, що межують із зоною збереження чи відновлення природного ландшафту, виникає необхідність додаткових досліджень для оцінки компонентів природного ландшафту і розробки конкретних заходів щодо раціонального освоєння території.

Розробка заходів щодо охорони природного ландшафту території – це подальша конкретизація природоохоронних заходів, передбачених генеральним планом міста стосовно даної території, що охороняється.

У склад проекту забудови нових мікрорайонів і кварталів або тих, що підлягають реконструкції, включають план благоустрою й озеленення, який ілюструє зелені насадження, що проектуються та зберігаються (зазначенням їхнього асортименту), малі архітектурні форми, устаткування ділянок різного призначення; відомість приблизних типових та індивідуальних проектів малих архітектурних форм і устаткування ділянок.


7243203014184112.html
7243250013797647.html
    PR.RU™